پدربزرگ هم رفت

 

خوش به حالت مادر!

خوش به حالت که این روزها نیستی!

نیستی که ببینی چه رنجی دارد از دست دادن یکی از عزیزترین کسانت

نیستی که ببینی چه سخت بود برای همه رفتن پدرت!

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید