پ مثل بال

خودكارش را برميدارد و ميگويد "خب برويم سر سوالهاي روانشناسي"

نام دوتا حیوان را بگو كه بيشتر دوستشان داري.

ميگويم ماهي قرمز و كرگدن

سرش را بلند ميكند ... نگاهم ميكند.. شايد دنبال اثري از يك لبخند ميگردد.

 

خودكار را روي كاغذ ميگذارد و توي چشمهايم دنبال چيز ديگري ميگردد.

 - انگار!!

/ 0 نظر / 8 بازدید