هيس...

می پرم

- انگار-

صدای پاکوب میشنوم

انگار بازهم کسی دارد قسم میخورد که « این زمین صاف است. »

انگار بازهم کسی ادعا کرده زمین گرد است.

کسی دروغ میگوید!

کسی به راستی دروغ میگوید!!

و زمین باز، 

                 می گردد

جاذبه

سیب

آدم

حوا

نگاه

گناه

گیج میزنم

« به کجا چنین شتابان؟!!»

کمی آهسته تر

- صدای پاکوب میشنوم.

 

/ 9 نظر / 25 بازدید
محمد خورشيدی

اما بيان انديشه ي باباطاهر در : / مو آن سرگشته خارم در بيابان ... كه هر بادي وزه پيش اش دوون ام / در قياس با فلسفه ي بياني ي شفيعي ي كد كني در / به كجا چنين شتابان ؟ / بسيار متفاوت است . آن يكي در عبور بي باوري هاش به هر سمتي دوان است و اين يكي ، در جست و جوي باورهاش به كاوشي بزرگ پا مي نهد . آن يكي سر به تسليم بي باوري ها نهاده و اين يكي ، سر از پاكوب بي باوري ها برداشته .

مجنون

هوس سفر کردی ،‌ ز غبار اين بيابان ؟

عرفان

هیس!!........ باشد... ما سکوت!! !! !!

hamed

زندگي شستن يك بشقاب است . زندگي يافتن سكه دهشاهي در جوي خيابان است . زندگي (( مجذور )) آينه است . زندگي گل به (( توان )) ابديت ، زندگي (( ضرب )) زمين د رضربان دل ها، زندگي (( هندسه )) ساده و يكسان نفس هاست . ***** هر كجا هستم ، باشم ، آسمان مال من است . پنجره ، فكر ، هوا ، عشق ، زمين مال من است . چه اهميت دارد گاه اگر مي رويند قارچ هاي غربت ؟ --------------------------------------------- من مي خوانم! تو باز هم بنويس!

سيامک رجاور

وبلاگ "بانوي شعرم " با ترانه ي (شاهزاده ) بروز شد منتظر حضور سبز و نظر شما هستم. سيامك رجاور

مرداب

سلام دوست من زمين می گريد چون من از پای زمين خداحافظی کردم و به آسمان سلام کرد . وبلاگ زيبايی داری با مطالب سنگينت جلوه ی خاصی بهشون دادی خوشحال می شم به کلبهی سرد مرداب سر بزنی . تا بعد بای