فراموشکارهای بزرگ

 

زنگ خانه را گذاشته اند آن بالا روی دیوار

این توطئه بزرگترهاست!

میخواهند قد کوچکترها به زنگ خانه نرسد

طفلکی ها یادشان رفته خودشان هم یک روز کوچک بودند و قدشان به زنگ خانه نمیرسید.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید