موضوع انشا

 

من میخواهم در آینده دانشمند بشوم.

من میخواهم در آینده دانشمند بشوم تا بتوانم تلفنی اختراع کنم که با آن بشود با کسانی که از این دنیا رفته اند صحبت کرد. آنوقت هر وقتی که در آینده دلم برای مادرم تنگ بشود میتوانم با او صحبت کنم و بفهمم که آیا در آنجا حالش خوب است و آیا در آنجا همه چیز مرتب است؟

تازه خیلی چیزها هم هست که باید برایش تعریف کنم. مثلن یکیش همینکه به او بگویم که بالاخره فهمیدم "میخواهم در آینده چه کاره شوم"!

/ 0 نظر / 9 بازدید