دل گیر


توی ذهنم دنبال یک کلمه ی مناسب میگردم، برای حس امروز

شقیقه هایم مدام تیر میکشد و من هنوز دنبال یک کلمه میگردم

دستهایم میلرزد و باز......


چرایش را نمیخواهم بدانم. امروز دنبال جواب چطور میگردم! اینکه چطور به همین سادگی میشود حسی را فراموش کرد؟!

چطور به همین سادگی غرورمان می ارزد به همه ی حرفهای گذشته؟


هذیان میگویم!

میدانم!

اما همه اش تقصیر همان حسی است که کلمه اش را پیدا نمیکنم امروز!!


/ 0 نظر / 22 بازدید