کدام منطق؟

 

گوشی تلفن را برمی دارم

توی ذهنم میخواهم از مادر بپرسم  " دلیل سفت شدن کباب تابه ای که دیشب درست کردم چه چیزهایی میتواند باشد؟"

دستم میرود روی شماره ها

....................

............

....... آه ه ه ه ه ه

 

- باور میکنی که من هنوز این اشتباه را تکرار میکنم؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید