مادرم

او رفت

اقوامش آمدند پی سر سلامتی
یک ختم هم گرفته شد
بسیار تسلیت که بما عرضه داشتند
لطف شما زیاد
اما ندای قلب بگوشم همیشه گفت :
این حرفها برای تو مادر نمیشود. 

 « شهریار»

 ***

۵شنبه ۲۵ بهمن ۸۶ ساعت ۶:۴۵صبح مادرم چشمهای مهربانش را برای همیشه بست.

/ 0 نظر / 23 بازدید